TESİS HAKKINDA

Esenyurt’ta yap?lan sondajlarla iki ayr? bölgede bulunan yeralt? sular? genel olarak “Hipertermal Zengin Mineralli Sular” s?n?f?ndand?r.

Saadetdere Termal Kür Merkezi ?ifal? Suyu yüksek ç?k?? s?cakl??? ve mineralizasyonu ile balneolojide “Hipertermal Zengin Mineralli Sular” s?n?f?nda yer al?r. Yüksek tuz düzeyi nedeniyle özel olarak “Tuzla” niteli?i ta??r. Ayr?ca yüksek magnezyum ve kalsiyum düzeyleri “magnezyumlu ve kalsiyumlu zengin mineralli su” niteli?i sa?lar. Flüorür, bromür ve iyodür düzeyleri nedeniyle de “florürlü, iyodürlü ve bromürlü özel balneolojik su” niteli?indedir. Sonuç olarak, Saadetdere Termal Kür Merkezi ?ifal? Suyu “Tuzla” ve “kalsiyum, magnezyum, flüorür, bromür ve iyodürlü özel balneolojik su” karakterindedir.

Saadetdere Termal Kür Merkezi ?ifal? Suyu balneoterapötik banyo uygulamalar?nda zengin mineral içeri?i, termal ve fiziksel özeliklilerine ba?l? olarak yararl? etkileri söz konusudur. Banyo uygulamalar? ?eklinde ?u romatizmal hastal?klarda tedavi ve rehabilitasyon amaçl? olarak kullan?l?r;

 • Dejeneratif eklem hastal?klar?
 • ?nflamatuar romatizmal hastal?klar
 • Yumu?ak doku romatizmalar?
 • Bel ve boyun a?r?lar?

 

Ayr?ca yine kas iskelet sistemini ilgilendiren a?a??daki nörolojik ve ortopedik durumlarda da banyo kürlerinde yararl? etkiler gösterir;

 • Nevraljiler (örn. Siyatalji)
 • ?nme sonras? dönem
 • Ortopedik ameliyat ve k?r?klar sonras? dönem

 

?çerdi?i yüksek tuz konsantrasyonu ve zengin mineral içeri?i nedeniyle a?a??daki cilt hastal?klar?nda da banyo uygulamalar? ile tedavide kullan?l?r;

 • Sedef hastal??? (Psoriasis)
 • Egzama (Atopik Dermatit)
 • Akne (Seborreik Dermatit)

 

Son olarak yine zengin mineral içeri?i ve tuzla niteli?i, bromür ve iyodür düzeyleri gibi özel balneolojik su karakteri nedeniyle her ya?ta ve özellikle de gençler ve ileri ya?l?larda genel sa?l?k durumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesinde a?a??daki kür programlar? ?eklinde kullan?lacakt?r;

 • Her ya?ta (Wellness/Preventif Kürler)
 • ?leri Ya?l?l?k (Sa?l?kl? bir ya?lanma için Kürler)
 • Strese kar?? kürler,
 • A??r? kilo (?i?manl?k) sorununda kürler,
 • Daha dinç bir vücut ve sa?l?kl? organ fonksiyonlar? için koruyucu kürler