Termal Hakkında

SU ?LE GELEN ??FA

 

Su eski Anadolu, Roma, Osmanl?, Çin, Japonya, Hindistan, Amerika, Orta Do?u ve Akdeniz de dahil olmak üzere pek çok uygarl?k taraf?ndan binlerce y?ld?r sa?l?k amaçl? kullan?lm??t?r. Günümüz Türkiye'si geneline yay?lm?? zengin "?ifal?" su ve çamur kaynaklar? aç?s?ndan dünyan?n ba?ta gelen say?l? ülkelerinden biridir. Bu Allah vergisi do?al zenginlik özellikle de Roma ve Osmanl? ?mparatorluklar? dönemlerinde geli?erek kapl?ca/ ?l?calarda ve termal tesislerde yayg?n olarak sa?l?k ve tedavi amaçl? kullan?lmaktad?r.

 

Türkler Anadolu'ya geldiklerinde Romal?lar?n banyo gelenekleri ile kar?? kar??ya kald?lar ve bunu geli?tirerek Hamam (Türk hamam?) ve Kapl?ca (termal) gelene?ini yaratt?lar. Müslümanl??? kabul eden Türkler taraf?ndan Anadolu'da ilk hamamlar?n Selçuklular taraf?ndan in?a edildi?ine inan?l?yor. Termal ve mineralli su kaynaklar? bol olan yörelerde de say?s?z kapl?ca in?a edildi. Osmanl?lar Türk hamam?nda ?s?t?lan kaynak sular?n? kullan?rken, "Kapl?ca hamamlar?m" do?rudan s?cak termal ?ifal? su kaynaklar? üzerinde in?a etmi?lerdir. Hamam ve Kapl?ca 16. ve 18. yüzy?l Osmanl? ?mparatorlu?u'nda en parlak ça??n? ya?ad?.

 

Günümüzde, kapl?ca ve ?ifal? su ve çamur ile sa?l?k gelene?i Türkiye'de hala yayg?n ve canl?d?r. Tüm dünyada ve ülkemizde s?cak ve mineralli sular, t?bbi çamurlar ve gazlar ile yap?lan tedaviler balneolojik tedaviler diye adland?r?l?rlar ve ç?kar?ld?klar?/bulunduklar? yörelerde/ kapl?calarda kurulu termal tesislerde kapl?ca tedavisi ya da kürü olarak uygulan?rlar.

Kapl?ca tedavileri Türkiye'de ve birçok ülkede sa?l?k sigortalar?nca k?smen veya tamamen kar??lanmaktad?r.

Modern bilimsel t?pta dünya ve Türkiye'de T?bbi Hidroklimatoloji ve Balneoloji disiplini termomineral sular, peloidler (çamurlar) ve gazlar?n t?bbi kullan?m? ile ilgili t?p disiplini olarak geli?mi?tir. Termal ve mineralli sular?n iyile?tirici etkilerinin bilimsel temelde ara?t?r?lmas? son y?llarda yo?unla?m??t?r.

 

Avrupa'da ve Türkiye'de bilimsel çal??malar kapl?ca tedavisinin bir dizi olumlu etkisini ve tedavi edici etkilerini ortaya koymu?tur. Balneolojik kaynaklar ba?ta termomineral sular (kapl?ca sular?) olmak üzere d?? uygulamalar (banyo, du?, y?kamalar) ve iç uygulamalar (içme ve soluma) ?eklinde yap?lan balneolojik tedavilerde kullan?lmaktad?r.

 

Balneolojik tedaviler ve kapl?ca kürleri amaca uygun olarak yap?lm?? tesislerde ve uzman personeller taraf?ndan yap?lmal?d?r. Bu sayede sa?l?kl? ki?ilerde sa?l??? koruma amaçl?, hastalarda ise tedavi ve esenlik amaçl? kullan?lmalar? garanti alt?na al?nm?? olur. Bu tedavilerin etkin ve yararl? oldu?u iki hastal?k grubu hareket sistemi ve cilt hastal?klar?d?r.

 

Romatizmal hastal?klardan özellikle dejeneratif romatizmalar (kireçlenmeler), yumu?ak doku romatizmalar? ve iltihab? romatizmal hastal?klarda ve cilt rahats?zl?klar?ndan da sedef hastal???, egzama ve akne'de termal tedaviler iyi sonuçlar vermektedir. Bu hastalarda hastal?k belirti ve bulgular?nda iyile?meler yan?nda ki?ilerin ya?am kalitelerinde ve genel iyilik hallerinde bu uygulamalar sonucunda anlaml? düzelmeler göstermi?tir.

TERMAL SUYUN FAYDALARI

 

Tüm dünyada ve ülkemizde s?cak ve mineralli sular, t?bbi çamurlar ve gazlar ile yap?lan tedaviler balneolojik/termal tedaviler diye adland?r?l?rlar ve ç?kar?ld?klar?/bulunduklar? yörelerde/ ?l?calarda kurulu termal tesisler ve kapl?calarda termal tedavi ya da kapl?ca kürü olarak uygulan?rlar. Kapl?ca tedavileri ve kürlerinin kullan?m? Türkiye'de ve birçok ülkede hem geleneksel olarak hem de güncel olarak giderek yayg?nla?maktad?r. Modern bilimsel t?pta Türkiye ve dünyada T?bbi Hidroklimatoloji ve Balneoloji disiplini termomineral sular, peloidler (çamurlar) ve gazlar?n t?bbi kullan?m? ile ilgili t?p disiplini olarak geli?mi?tir.

 

Termal ve mineralli sular?n iyile?tirici etkilerinin bilimsel temelde ara?t?r?lmas? son y?llarda yo?unla?m??t?r. Avrupa'da ve Türkiye'de bilimsel çal??malar kapl?ca tedavisinin bir dizi olumlu etkisini ve tedavi edici etkilerini ortaya koymu?tur. Balneolojik kaynaklar ba?ta termomineral sular (kapl?ca sular?) olmak üzere d?? uygulamalar (banyo, du?, y?kamalar) ve iç uygulamalar (içme ve soluma) ?eklinde yap?lan balneolojik tedavilerde kullan?lmaktad?r.

 

Balneolojik tedaviler, kapl?ca ve termal kürleri amaca uygun olarak yap?lm?? tesislerde ve uzman personeller taraf?ndan yap?lmal?d?r. Bu sayede sa?l?kl? ki?ilerde sa?l??? koruma amaçl?, hastalarda ise tedavi ve esenlik amaçl? kullan?lmalar? garanti

alt?na al?nm?? olur. Bu tedavilerin etkin ve yararl? oldu?u iki hastal?k grubu hareket sistemi ve cilt hastal?klar?d?r. Romatizmal hastal?klardan özellikle dejeneratif romatizmalar (kireçlenmeler), yumu?ak doku (kas) romatizmalar? ve iltihab? romatizmal hastal?klarda ve cilt rahats?zl?klar?ndan da sedef hastal???, egzama ve akne-ergenlik sivilcesinde termal tedaviler iyi sonuçlar vermektedir. Bu hastalarda hastal?k belirti ve bulgular?nda iyile?meler yan?nda ki?ilerin ya?am kalitelerinde ve genel iyilik hallerinde bu uygulamalar sonucunda anlaml? düzelmeler gösterilmi?tir.

 
Banyo Kürlerinde Termal Sular?n Kullan?m?

Uygun ko?ullar alt?nda ve uygun ortamlarda (havuz ve küvetler) termal ve mineralli sular 34-36°C'de izotermal, 36-38'C'de termal ve 38-40°C'lerde ise hipertermal banyolar ?eklinde balneoterapi kürlerinde kullan?l?rlar. Ayr?ca, 30°C'nin alt?ndaki s?cakl?klarda hipotermal banyo uygulamalar? olarak su içi egzersiz uygulamalar? ?eklinde havuzlarda kullan?labilirler. Spesifik etkinin amaçland??? uygulamalarda yeterli kükürt içeri?inin etkili düzeylerde tutulmas? amac?yla küvette kullan?m tercih edilir. Genel olarak balneoterapi uygulamalar? banyo kürleri ?eklinde baz? deri hastal?klar?nda da kükürt ve tuz (sodyum klorür) içeri?ine ba?l? beklenen yararl? etkileri nedeniyle kullan?labilir.

Türkiyenin ve Avrupan?n En yüksek ve En De?erli Mineral Suyu Saadetdere'de!

ESENYURT TERMAL SULARININ ÖZELL?KLER?

Esenyurt Termal sular? kimyasal yap?lar? aç?s?ndan genel olarak "tuzlu su" veya "tuzla" niteli?i ta??maktad?rlar. Yani, litrelerinde çözünmü? olarak yüksek düzeyde tuz, sodyum klorür içerirler. Kapl?ca t?bb?nda "tuzla" diye adland?r?lan bu sular?n özellikle hareket sistemi ve cilt üzerine olumlu sa?l?k etkileri vard?r. Bu nedenle özellikle romatizmal? hastal?k ve cilt hastal?klar?nda etkin ve yararl?d?r. Tuzlalar?n bilimsel ara?t?rmalarla kan?tlanm?? olan ba?l?ca etkileri ?unlard?r;

 

 • ?ltihap giderme
 • A?r?y? azaltma
 • Kaslarda kas?lmalar?n? giderme
 • Kaslarda gev?eme
 • Ruhsal gev?eme
 • Cilt yaralar?n? iyile?tirme
 • Cildi yumu?at?c? ve dinçle?tirici etki
Günümüzün kapl?ca t?bb?nda tuzlalar bu etkileri nedeniyle yaln?zca cilt ve romatizmal hastal?klar?n tedavisinde de?il ayr?ca sa?l??? koruyucu ve geli?tirici termal kür uygulamalar?nda da yayg?n olarak kullan?lmaktad?rlar.

 

Özellikle anti-stres, anti-ya?lanma, anti-obezite kürlerinde ya da a??r? yorgunluk, bitkinlik, durumlar?nda ya da daha sa?l?kl? olma, daha zinde, yenilenmi?, dinç ve rahatlam?? olarak günlük ya?ama geri dönme veya wellness amac?yla geli?tirilen sa?l?k programlar?nda de?i?ik balneolojik / termal tedavi yöntemleriyle etkin bir ?ekilde bu tip sulardan yararlan?lmaktad?r.

ESENYURT SAADETDERE TERMAL SULARININ ÖZELL?KLER?

 

?stanbul T?p Fakültesi T?bbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dal? Balneoloji Laboratuar?nda incelenen ve Bakteriyolojik Su Analiz Raporu'na göre yap?lan t?bbi balneolojik de?erlendirmesine göre; incelenen suyun örnek al?nd??? andaki ç?k?? s?cakl??? 48,5°C olup termal sular için e?ik de?er olan 20°C üzerindedir. Toplam mineralizasyonu 37248mg olarak ölçülmü? olup, mineralli sular için e?ik de?er olan 1000mg'?n çok üzerindedir. Bu özellikleri ile genel olarak "Termomineral Su" niteli?i ta??makta ve balneolojide "Hipertermal Zengin Mineralli Sular" gurubunda yer almaktad?r.

 

Ön planda olan majör mineral içeriklerine göre ise sodyum klorürlü yani "tuzcu su" niteli?i ta??maktad?r. Di?er yandan toplam tuz düzeyi 29842m olarak hesaplanm??t?r.
Bu özelli?i nedeniyle balneolojide "Tuzla" s?n?fland?rmas?na uymaktad?r. Çünkü 14 gram üzerinde Tuz içermektedir.

 

Ayr?ca ölçülen magnezyum ve kalsiyum düzeyleri, incelenen suyun "magnezyumlu ve kalsiyumlu mineralli su" olarak nitelenmesini sa?lamaktad?r. Minör elementler aç?s?ndan sonuçlar de?erlendirildi?inde, flüorür 3mg, bromür 56mg ve iyodür 5,5mg gibi düzeylerde saptanm??t?r.

 

Bu iyonlar?n her biri için s?n?fland?rmada geçerli olan e?ik de?er 1mg düzeyidir, dolay?s?yla incelenen su "florür, iyodür ve bromürlü özel balneolojik su" niteli?indedir yani Saadetdere Termal Kür Merkezi ?ifal? Suyu yüksek ç?k?? s?cakl??? ve mineralizasyonu ile balneolojide "Hipertermal Zengin Mineralli Sular" s?n?f?nda yer al?r. Saadetdere Termal Kür Merkezi ?ifal? Suyu balneoterapötik banyo uygulamalar?nda zengin mineral içeri?i, termal ve fiziksel özelliklilerine ba?l? olarak yararl? etkileri söz konusudur. Banyo uygulamalar? ?eklinde su romatizmal hastal?klarda tedavi ve rehabilitasyon amaçl? olarak kullan?l?r.

Saadetdere termal suyun mineralizasyonu 37248mg/L

ESENYURT SAADETDERE TERMAL SUYUNUN FAYDALARI

 

Eklem ve Romatizmal Hastal?klar

 

 

 • Dejeneratif eklem hastal?klar? (Eklem kireçlenmeleri, sakatl?k, ya?l?l?k vb. sonuçlarla olu?an eklem a?r?lar?na ve hareket k?s?tl?l???na sebep olan hastal?klar)
 • Inflamatuar romatizmal hastal?klar (?ltihabi romatizmalar, romatizma sonucu olu?an eklem a?r?lar?)
 • Yumu?ak doku romatizmalar? (Fibromiyalji, kas a?r?s?, kas tutulmalar? vb.)
 • Bel ve boyun a?r?lar?

Ayr?ca yine kas iskelet sistemini ilgilendiren a?a??daki nörolojik ve ortopedik durumlarda da banyo kürlerinde yararl? etkiler gösterir; 
 • Nevraljiler (Sinir ucu iltihab?, sinir tutulumu sonucu olu?an a?r? ve hareket k?s?tl?klar?)
 • ?nme (felç) sonras? dönem (Damar t?kan?kl?klar? sonucu vücutta olu?an hareket k?s?tl?l?klar?)
 • Ortopedik ameliyat ve k?r?klar sonras? dönem

 

 

?çerdi?i yüksek tuz konsantrasyonu ve zengin mineral içeri?i nedeniyle a?a??daki cilt hastal?klar?nda da banyo uygulamalar? ile tedavide kullan?l?r;

 

 

 • Psoriasis (Sedef hastal???; vücutta genelde dirsek ve saçl? bölgeyi tutan kepeklenme tarz? deri döküntüleri olu?an hastal?k)
 • Atopik Dermatit (Egzama; vücudun çe?itli bölgelerinde olu?an cilt k?zar?kl???, döküntü, ka??nt? tarz? hastal?k)
 • Seboreik Dermatit (Akne; ciltte olu?an iltihapl? büyük sivilce)

Son olarak yine zengin mineral içeri?i ve tuzla niteli?i, bromür ve iyodür düzeyleri gibi özel balneolojik su karakteri nedeni ile her ya?ta ve özellikle de gençler ve ileri ya?l?larda genel sa?l?k durumunun desteklenmesi ve güçlendirilmesinde a?a??daki kür program? ?eklinde uygulan?r;
 • Her ya?ta (VVelIness/Preventif kürler)
 • Sa?l?kl? bir ya?lanma için anti-ya?lanma kürleri (Ya?lanmay? geciktirici etki)
 • Strese kar?? anti-stres kürleri (Stres azalt?c? etki)
 • A??r? kilo (?i?manl?k) sorununda anti-obezite kürleri (Zay?flat?c? etki)
 • Daha dinç bir vücut ve sa?l?kl? organ fonksiyonlar? için koruyucu kürler (Sa?l?kl? ya?am etkisi)

Sonuç olarak, örnek al?narak analizi gerçekle?tirilen su örne?i "Tuzla" ve "kalsiyum, magnezyum, flüorür, bromür ve iyodürlü özel balneolojik su" tan?m?na uymaktad?r.